Họ đã khó khăn đi qua thanh barie như thế nào?

Họ đã khó khăn đi qua thanh barie như thế nào?